යක්කල, බෝගමුවෙන් පදිංචියට සුදුසු අනගි බිමි කොටසක්. - Sell Buy Rent Properties in Sri Lanka - Lankaland.lk

Sri Lanka Property Search

Ref.No: LK14860
යක්කල, බෝගමුවෙන් පදිංචියට සුදුසු අනගි බිමි කොටසක්.
Property Description

ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලට හා නුවර – කොලඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට අතේ දුරින් යක්කල, බෝගමුවෙන් පර්චස් 20 අනගි බිමි කොටසක්. පොල්, කොස්, මහෝගනී හා අනෙකුත් බෝග සහිත ඉඩම සියළු පහසුකම් සහිතව.

Land Blocks for Sale at Bogamuwa, Yakkala, close Lyceum.

Available for Sale 20 Perches each Land Blocks situated Bogamuwa, Yakkala. Close to Kandy – Colombo main road (Less than 500 m) and walking distance to Lyceum International School. Good residential area with respectable neighborhood. The land consists many Coconut trees, Jack, Mahogani and other plant varieties.

Property Overview
Location
Church Road, Bogamuwa
City
Yakkala
District
Gampaha
Land Area
20 Perches
About the Price
Negotiable
Views
8184
Property Status
Sold
Additional Information

- Three Phase Electricity Line
- Tap Water/ Well water
- SLT Telephone facility available.
- Well maintained fence right round
- Clear deeds for financing.

Contact Details
Name of the Seller
Mr. Udaya
Seller Type
Personal
Image Gallery
Similar Properties
X

Your name

Your email

Message

Are you a Human ?

X

Your name

Your email

Message

Are you a Human ?