පර් 34 කදිම ව්‍යාපාරික් ඉඩමක් යක්කලට ආසන්නව විකිණීමට - Sell Buy Rent Properties in Sri Lanka - Lankaland.lk

Sri Lanka Property Search

Ref.No: LK64848
පර් 34 කදිම ව්‍යාපාරික් ඉඩමක් යක්කලට ආසන්නව විකිණීමට
Property Description

Available for Sale 34 Perches Land for Sale in Dambuwa, Gampaha, Easy Access to Wathuragama Gampaha 205 main road. Large vehicles can access this property easily. About 2.5 Km to Miriswatta & Yakkala Junctions, Colombo-Kandy main road. Close proximity to  both Gampaha & Yakkala towns. Suitable for both Residential and Commercial purpose. 7 Jack trees, Kamaranga, Naminam, Coconut trees are available.

පර් 34 කදිම ව්‍යාපාරික් ඉඩමක් වහාම විකිණීමට ඇත. කන්ටේනර් වලට වුවත් ඉඩමට පහසුවෙන් ලගාවිය හැක. වටිනාකම අතින් බැලූ විට ව්‍යාපාරික කටයුත්තකට ඉතාම සුදුසුයි. ගම්පහ, කිනිගමින් 205 බස් මාර්ගයට ආසන්නව හා යක්කල – කිරිදිවැල ප්‍රධාන මාර්ගයට ආසන්නව පර්චස් 34 ක ඉඩමක් වහාම විකිණීමට ඇත. නුවර – කොළඹ මාර්ගයේ මිරිස්වත්ත හංදියට හා යක්කල (හංදියට) නගරයට කි.මී 2.5 යි. පදිංචියට හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් ඉදි කිරීමට වඩාත් සුදුසුයි. කොස් ගස් 7ක් , කාමරන්ගා, නමිනම්, පොල් වැනි ගස් වගා කර ඇති කදිම පිහිටි ඉඩමකි.

Property Overview
Location
Dambuwawatta, Kinigama
City
Yakkala
District
Gampaha
Land Area
34 Perches
Price
Rs: 6,000,000  
About the Price
Negotiable
Views
571
Property Status
Urgent sale
Additional Information

- Main Line water

- Wide road access

- 3 Phase Electricity

- Telephone and other necessary facilities are available.

Clear title.

ජලය, විදුලිය, අඩි 20 පාර ඇතුළු සියළු පහසුකම් සහිතයි.

Selling Options :-

1. 14 Perches Land with House = Rs. 33.5 Lakhs

2. 14 Perches Bare Land = Rs. Rs. 28 Lakhs (200,000 P/P)

3. 34 Perches Total Land with House = Rs. 60.0 Lakhs

 

විකුණුම් ක්‍රම: -

1. නිවස සහිත පර්චස් 14 ක් = රු. ලක්ෂ 33.5 කි

2. පර්චස් 14 හිස් ඉඩම = රු. ලක්ෂ 28.0 යි (200,000 පර්චසයක්)

3. පර්චස් 34 නිවස සහිත මුළු ඉඩම = රු. ලක්ෂ 60.0 කි

Contact Details
Name of the Seller
Ranathunga
Seller Type
Personal
Mobile
Image Gallery
Similar Properties
X

Your name

Your email

Message

Are you a Human ?

X

Your name

Your email

Message

Are you a Human ?